Budowa linii tramwajowej na Górkę Narodową

Jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji transportowych na terenie Krakowa. Mieszkańcy Prądnika Białego oraz Górki Narodowej od dawna domagali się bowiem budowy trasy tramwajowej, która pozwoliłaby rozwiązać problemy komunikacyjne w tej części miasta. Dotychczasowa chaotyczna zabudowa w tym rejonie sprawiła, że realizacja torowiska tramwajowego do Górki Narodowej będzie skomplikowanym i jednocześnie bardzo interesującym zadaniem.

 

Od 1999 roku w Krakowie zrealizowano kilka tras tramwajowych. Zdecydowana większość z nich powstała jednak na południu Krakowa. Tymczasem po północnej stronie miasta jak grzyby po deszczu powstawały kolejne bloki. Na szczęście udało się zachować pas terenu, po którym zaplanowano poprowadzenie torowiska. Z tego względu budowa tramwaju na Górkę Narodową jest zupełnie inną inwestycją, niż te prowadzone w latach minionych. Tramwaj na Czerwone Maki czy na Mały Płaszów realizowano bowiem wzdłuż dwujezdniowych arterii drogowych. W przypadku inwestycji na Górkę Narodową już tak łatwo nie będzie. Tylko na niewielkim odcinku wzdłuż obecnej ulicy Szopkarzy trasa przypominać ma rozwiązania komunikacyjne z Ruczaju czy Płaszowa. Na środkowym odcinku linii, torowisko będzie dosłownie przeciskać się pomiędzy istniejącą zabudową. Tramwaj poprowadzony zostanie wzdłuż wąskich, lokalnych dróg, parkingów, a nawet po podwórkach. Będzie przechodził w bliskim sąsiedztwie kilku bloków w rejonie ulicy Pachońskiego, Kuźnicy Kołłątajowskiej czy Słomczyńskiego. Przetnie liczne istniejące ulice prostopadle, takie jak Fieldorfa-Nila, Opolska, Nad Sudołem, Zielińska, Białoprądnicka, Górnickiego, Mackiewicza, Siewna, Bociana, Kuźnicy Kołłątajowskiej, Słomczyńskiego. Po drodze napotka kilka cieków wodnych, wśród których warto wymienić potok Sudół, Białuchę i Bibiczankę. Najtrudniejszymi  zadaniami będzie wykonanie dwupoziomego węzła w ciągu ulicy Opolskiej a także budowa wiaduktu pod nasypem kolejowym na Górce Narodowej. Skomplikowana będzie również przebudowa istniejącej pętli Krowodrza Górka w ramach której powstaną rozjazdy zarówno w kierunku Górki Narodowej, jak i Azorów oraz budowa nowej pętli przy alei 29 Listopada, wraz z parkingami P+R, a także realizacja dojazdu do pętli końcowej, który planowany jest w wykopie. Na trasie wyburzonych zostanie kilka budynków, w tym głównie przemysłowych, ale znajdą się również domy mieszkalne. Linia niewątpliwie będzie bardzo zróżnicowana i urozmaicona. Zarówno początkowy, jak i końcowy odcinek, będą poprowadzone po obecnych terenach zielonych. Niemal całe torowisko będzie odseparowane od ruchu samochodowego.

 

Przetarg na realizację trasy tramwajowej do Górki Narodowej w formule "zaprojektuj i zbuduj" ogłoszony został w dniu 23 września 2016 roku. Wybrany wykonawca zgodnie z założeniami miał mieć 42 miesiące na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz realizacją budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ulicy Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową. Całkowita długość trasy realizowana w ramach przedmiotowego zadania to około 5 kilometrów. Na trasie znajdzie się 7 przystanków pośrednich oraz 3 parkingi w systemie P+R o łącznej pojemności 447 miejsc postojowych. Zakres inwestycji obejmuje między innymi:

 

 • opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w kontrakcie;
 • budowę i rozbudowę torowiska tramwajowego wraz z budową/przebudową przystanków tramwajowych, peronów i zatok autobusowych, w zakresie wynikającym z zakresu budowy/przebudowy układu drogowo – torowego;
 • budowę i przebudowę sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic;
 • budowę i przebudowę trakcyjnych linii kablowych;
 • budowę 2 nowych podstacji trakcyjnych wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i technologicznymi i przyłączem światłowodowym;
 • przebudowę podstacji trakcyjnej „Prądnicka” wraz z wymianą wyposażenia;
 • budowę Centrum Dyspozytorni Mocy;
 • przebudowę pętli tramwajowo-autobusowej Krowodrza Górka;
 • budowę pętli tramwajowo-autobusowej Górka Narodowa;
 • budowę parkingu wielopoziomowego w systemie P+R przy pętli końcowej Górka Narodowa;
 • budowę ulicy w śladzie Trasy Wolbromskiej jako dróg kategorii powiatowych i gminnych o parametrach klasy Z (odcinek ulica Fieldorfa-Nila – ulica Pachońskiego) i L (odcinek ulica Bratysławska – ulica Fieldorfa-Nila);
 • budowę i rozbudowę ulicy Pachońskiego, Siewnej, Bociana jako dróg gminnych o parametrach klasy L;
 • budowę nowego odcinka drogi na osiedlu Górka Narodowa od projektowanego skrzyżowania z ulicą Banacha do alei 29 Listopada jako drogi gminnej o parametrach klasy Z;
 • przebudowę skrzyżowań w ciągu układu komunikacyjnego w śladzie Trasy Wolbromskiej;
 • przebudowę skrzyżowania układu komunikacyjnego w śladzie Trasy Wolbromskiej z ulicą Pachońskiego oraz w ciągu nowoprojektowanego odcinka dróg na osiedlu Górka Narodowa;
 • budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach pasa drogowego w systemie P+R w rejonie pętli tramwajowej Krowodrza Górka i przy skrzyżowaniu dróg w śladzie Trasy Wolbromskie z ulicą Pachońskiego;
 • budowę terminala autobusowo-tramwajowego po zachodniej stronie planowanego węzła alei 29 Listopada z projektowaną ulicą Iwaszki;
 • budowę zbiorników retencyjnych, przepompowni ścieków deszczowych, urządzeń oczyszczających;
 • budowę obiektów inżynierskich to jest: tunel w ciągu ulicy Opolskiej wraz z jej przebudową jako drogi krajowej klasy GP, estakada tramwajowa nad doliną Sudół, estakada drogowa nad doliną Sudół, kładka dla pieszych nad trasą KST na wysokości ulicy Szopkarzy i Danka, most na rzece Białucha, most na potoku Bibiczanka, wiadukt kolejowy, konstrukcje oporowe na Górce Narodowej dla toru tramwajowego, mury oporowe wzdłuż ulicy Opolskiej i w rejonie Górki Narodowej;
 • budowę i przebudowę ekranów akustycznych;
 • budowę kanalizacji oraz sieci światłowodowej dla obszarowego systemu sterowania i informacji pasażerskiej;
 • budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu, będących w kolizji z przeprojektowanym układem torowo-drogowym oraz wynikających z zakresu przedmiotowego zadania: sieci telekomunikacyjnej, kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci ciepłowniczej, sieć elektroenergetyczna NN, sieć elektroenergetyczna SN, sieć elektroenergetyczna WN, sieć telekomunikacyjna, oświetlenie drogowe, technologiczne kanały przełazowe, rozbudowę systemu informacji pasażerskiej;
 • rozbudowę monitoringu ulicznego i sygnalizacji świetlnych.

 

Oferty w przetargu początkowo można było składać do dnia 7 listopada 2016 roku. Ostatecznie termin otwarcia ofert przesunięto na dzień 25 listopada. W sumie złożonych zostało pięć ofert w przedziale cenowym od 253 mln złotych do 366 mln złotych. Inwestor zaplanował na realizację prac kwotę nieco ponad 373 mln złotych. Zwycięska oferta miała być wybrana na podstawie okresu gwarancji - waga 40% oraz ceny - waga 60%. Biorąc pod uwagę, że wszyscy oferenci zaproponowali gwarancję o długości 120 miesięcy, o wyborze wykonawcy miała zdecydować cena. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm ZUE, PORR Polska Infrastructure na kwotę 253 350 860,07 zł brutto, czyli ponad 70 mln mniej, niż kolejny oferent - konsorcjum firm Intercor i TOR-KRAK, które zaproponowało kwotę 326 225 679,61 zł brutto. Konsorcjum firm z ZUE na czele zdecydowało się jednak wycofać swoją ofertę, stąd ostatecznie kontrakt zdobyło konsorcjum z drugą najniższą ceną. Dzięki temu, w dniu 22 maja 2017 roku w Urzędzie Miasta Krakowa możliwe było podpisanie umowy na realizację prac. Nowe torowisko ma być oddane do użytku w 2020 roku, a pierwsze prace budowlane powinny się rozpocząć w 2018 roku.

 


 

Poniżej zapraszam do oglądnięcia zdjęć z przyszłej trasy tramwajowej do Górki Narodowej. Fotografie wykonane zostały pod koniec czerwca 2017 roku. Zakres inwestycji rozpoczyna się za skrzyżowaniem ulicy Bratysławskiej i Doktora Twardego. Przed przejazdem z ulicą Kluczborską torowisko będzie odginać się w kierunku wschodnim, w związku z budową nowego wjazdu na pętlę Krowodrza Górka, która zostanie całkowicie przebudowana, zachowując wciąż trzy tory do zawracania. Przy okazji zabudowane zostaną rozjazdy dla przyszłego torowiska w kierunku Azorów i Bronowic Wielkich. Przy pętli Krowodrza Górka planowany jest pierwszy z trzech parkingów P+R. Wjazd na jego teren będzie możliwy z ulicy Fieldorfa-Nila. 
Tymczasem torowisko w kierunku Górki Narodowej poprowadzone zostanie dalej na północ wzdłuż istniejącego salonu samochodowego do ulicy Opolskiej, którą przetnie w jednym poziomie. Ruch tranzytowy prowadzony ulicą Opolską ma być przeniesiony do tunelu, natomiast w poziomie zero znajdować się będzie rondo turbinowe. Za skrzyżowaniem torowisko przekroczy koryto potoku Sudół.

Miejsce rozpocz...
Po minięciu sal...
Kolejną przeszk...

Za ulicą Opolską torowisko poprowadzone będzie równolegle do ulicy Szopkarzy. Tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Pachońskiego powstanie pierwszy przystanek na trasie. Także tu zlokalizowany będzie drugi parking P+R. Przed ulicą Pachońskiego torowisko skręci pod kątem 90 stopni na wschód i dalej pobiegnie południową stroną ulicy Pachońskiego.

Następnie torow...
W rejonie ośrod...
Torowisko popro...

Od skrzyżowania ulicy Pachońskiego i Zielińskiej torowisko poprowadzone będzie wzdłuż nowego łącznika do ulicy Białoprądnickiej. W tym rejonie konieczne będą wyburzenia istniejących budynków, a tramwaj pojedzie na tyłach bloku przy ulicy Pachońskiego 18. Tu także wyznaczony będzie kolejny przystanek. Następnie torowisko z nową drogą przetnie istniejącą ulicę Białoprądnicką i skieruje się w północno-wschodnim kierunku, by przeciąć ulicę Górnickiego i dowiązać się do istniejącego fragmentu ulicy Pachońskiego. W tym miejscu powstanie następny przystanek tramwajowy.

Torowisko przet...
Następnie torow...
Miejsce przecię...
Torowisko wzdłu...
W tym miejscu t...
Torowisko ponow...

Wzdłuż dalszego odcinka ulicy Pachońskiego torowisko nadal biec będzie po jej południowej stronie. Istniejące rondo na przecięciu ulicy Mackiewicza i Siewnej przebudowane będzie na zwykłe skrzyżowanie. Tuż za nim znajdzie się kolejny przystanek. Następnie torowisko przetnie ulicę Siewną i pobiegnie prosto do ulicy Bociana. Przetnie ją i na krótkim odcinku poprowadzone będzie po południowej stronie. Tu przewidziano kolejny przystanek, za którym torowisko skręci o 90 stopni w kierunku nasypu kolejowego, ponownie przecinając ulicę Bociana.

Istniejące rond...
W tym miejscu t...
Po pokonaniu ul...
Następnie torow...
W tym miejscu t...
W środku kadru ...

Pokonanie nasypu kolejowego nastąpi pod torami. W związku z budową linii tramwajowej powstanie w tym miejscu wiadukt kolejowy. Torowisko tramwajowe pobiegnie natomiast na północ, równolegle do istniejącej zabudowy. Przed skrzyżowaniem z ulicą Kuźnicy Kołłątajowskiej przewidziano kolejny przystanek. Od tego momentu tramwaj zacznie wspinać się mocno do góry. Ostatni przystanek przed pętlą przewidziano w obecnych polach, przed planowanym przedłużeniem ulicy Banacha. W tym rejonie powstać ma nowy układ uliczny, wzdłuż którego najpewniej szybko wyrosną kolejne bloki. Końcowy odcinek trasy w dalszym ciągu będzie biegł do góry. Z uwagi na ukształtowanie terenu, tory poprowadzone będą w głębokim wykopie, skręcającym o 90 stopni w kierunku wschodnim.

Za nasypem kole...
Pas zieleni w r...
Miejsce przecię...
W tym miejscu n...
Torowisko popro...
W tym miejscu t...

Końcowy dworzec tramwajowo-autobusowy zlokalizowany będzie przy alei 29 Listopada, mniej więcej połowie drogi pomiędzy istniejącymi skrzyżowaniami ulicy Banacha i Witkowickiej. Powstanie tu dwutorowa pętla z dworcem autobusowym i poczekalnią w środku. Całość będzie zadaszona. Dzięki dodatkowym torom przejazdowym oraz żeberka, pętla nie powinna mieć problemów z przepustowością tramwajów, tak jak ma to miejsce na Czerwonych Makach. Na południe od dworca zaplanowano trzeci i ostatni parking P+R.

 

Projekt koncepcyjny całej inwestycji dostępny jest tutaj.

Miejsce przyszł...
Poza dworcem po...


 

Zdjęcia z 12 września 2020 roku. Od pierwszej naszej wizyty na placu budowy nowej trasy tramwajowej do Górki Narodowej minęły ponad trzy lata. Właśnie tyle czasu zajęło przygotowanie ostatecznej dokumentacji projektowej i zdobycie wszystkich niezbędnych zezwoleń. Dopiero w czerwcu 2020 roku udało się zakończyć postępowanie w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK, dzięki czemu Prezydent Krakowa mógł wydać decyzję zezwalającą na realizację budowy linii tramwajowej z pętli Krowodrza Górka do pętli Górka Narodowa. Decyzja miała rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu 1 lipca przekazany został wykonawcy teren budowy. Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się w dniu 13 lipca.

 

Od tego czasu przeprowadzono roboty przygotowawcze w okolicach pętli tramwajowej Krowodrza Górka, a także w miejscu przecięcia realizowanej trasy tramwajowej z ulicą Opolską i w rejonie potoku Sudół, wzdłuż ulic Szopkarzy, Pachońskiego, Białoprądnickiej oraz w rejonie potoku Białucha. Wycięto istniejącą zieleń, rozebrano ekrany akustyczne, a także budynki, garaże i ogrody działkowe kolidujące z przyszłą inwestycją. Rozpoczęły się też prace związane z przenoszeniem instalacji podziemnych.

 

Na razie roboty prowadzone były na pierwszym odcinku od pętli Krowodrza Góra do rejonu skrzyżowania ulicy Górnickiego i Pachońskiego. Na dalszej części planowanej trasy do Górki Narodowej jak dotąd nie zauważono żadnych prac.

 

Dotychczas jedyne utrudnienia związane z realizowaną inwestycją miały miejsce na ulicy Opolskiej, gdzie dotychczasowe jezdni zawężono po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Sytuacja ta ulegnie jednak zmianie jeszcze we wrześniu. Na ulicy Opolskiej pozostanie bowiem jeden pas ruchu w kierunku Nowej Huty oraz dwa pasy ruchu w stronę Ronda Ofiar Katynia. Takie ograniczenia szerokości jezdni będą niezbędne, aby rozpocząć budowę ścian szczelinowych przyszłego tunelu drogowego w tym rejonie.

Przygotowania p...
Baza w rejonie ...
Przygotowana pr...
Budowa drogi te...
Budowa drogi te...
W rejonie ulicy...
W rejonie Ośrod...
Na skrzyżowaniu...
Na ulicy Bocian...


 

Zdjęcia z 15 listopada 2020 roku. Realizacja trasy tramwajowej na Górkę Narodową w końcu nabrała tempa. Niemal na całej długości planowanej inwestycji realizowane są prace związane z przygotowaniem placu budowy, w tym wycinką drzew, usuwaniem budynków stojących w kolizji z przebiegiem trasy, czy niwelacją terenu. W kilku miejscach trwają roboty związane z przekładaniem mediów. Rozpoczęły się też pierwsze prace konstrukcyjne.

 

Na początkowym odcinku inwestycji, pomiędzy ulicą Wybickiego i Fieldorfa-Nila oraz nieco dalej w kierunku ulicy Opolskiej, oczyszczono teren usuwając wszystkie elementy, kolidujące z planowaną infrastrukturą. W tym miejscu przewidziano bowiem odgięcie istniejącego torowiska prowadzącego do Krowodrzy Górki, a także budowę parkingu P+R.

Na odcinku od u...
W rejonie ulicy...
Pozostałości po...
W rejonie obecn...

Nieco dalej, na odcinku pomiędzy ulicą Opolską i Nad Sudołem, prace są były zaawansowane. Od 19 września, w ramach kolejnego etapu robót, rozpoczęła się budowa północnego fragmentu kanału przełazowego, niezbędnego do przeprowadzenia sieci ciepłowniczej, która będzie zasilać zabudowania na Prądniku Biały. Wykonanie tego elementu poprzedziło budowę tunelu drogowego wzdłuż ulicy Opolskiej oraz mostu tramwajowo-drogowego nad potokiem Sudół. Aby można było je zrealizować zgodnie z projektem, konieczne było też przełożenie koryta cieku wodnego na odcinku około 350 metrów. Prace podzielono więc na dwa etapy. W 2020 roku zaplanowano przełożenie potoku na odcinku od ulicy Pleszowskiej do wysokości ulicy Szopkarzy. Prace te w połowie listopada były już mocno zaawansowane. Na znacznym odcinku potok płynie już w nowym korycie. W 2021 roku zaplanowano dalsze prace, które jednak musiały być poprzedzone przebudową kolidującej infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz wykonaniem fundamentów wiaduktu w przyszłym korycie potoku.

W rejonie ulicy...
Budowa kanału d...
Przygotowywanie...

W rejonie ulicy Szopkarzy i Pachońskiego trwały prace związane z przygotowywaniem uzbrojenia terenu. W rejonie ulicy Białoprądnickiej również prowadzono roboty, związane zarówno z wyburzaniem istniejących budynków, jak i przygotowywaniem instalacji podziemnych. Podobnie sytuacja prezentowała się w rejonie skrzyżowania ulic Górnickiego i Pachońskiego. Tu dodatkowo prowadzone roboty związane z budową mostu nad rzeką Białuchą i przepustu nad potokiem Bibiczanka.

Przygotowania d...
W rejonie ulicy...
Budowa mostu pr...
W rejonie skrzy...

Przy ulicy Pachońskiego, w pobliżu ulicy Mackiewicza, prowadzona była wycinkę drzew. W rejonie ulicy Siewnej wytypowano natomiast drzewa, które miały w bliskiej przyszłości być przeznaczone do wycinki. Przy ulicy Bociana na razie przejęto teren pod realizację inwestycji i rozpoczęło się zwożenie na miejsce materiałów budowlanych. Nie ruszyły jeszcze prace związane z przekopem nasypu kolejowego, przez który przebiegać ma trasa tramwajowa.

Wycinka drzew k...
W rejonie ulicy...

Po drugiej stronie torów kolejowych w rejonie ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej trwała wycinka drzew i przygotowanie terenu pod inwestycję. Znacznie więcej działo się powyżej ulicy Słomczyńskiego w kierunku ulicy Banacha. Rozpoczęto tu bowiem realizację koryta żelbetowego, w którym zaplanowano poprowadzenie torowiska. Takie rozwiązanie miało na celu zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców okolicznych budynków.

Pomiędzy torami...
Fragment wykona...
Bliżej ulicy Ba...
Na ulicy Banach...

Działalność ekip budowlanych można było dostrzec także powyżej ulicy Banacha. Trwały tam prace związane z niwelacją terenu. Była to jednak tylko zapowiedź znacznie poważniejszych robót w tym rejonie, związanych z budową torowiska tramwajowego, układu drogowego, terminala tramwajowo-autobusowego i parkingu P+R.

Zgromadzony cię...
Niwelacja teren...


 

Zdjęcia z 7 marca 2021 roku. Pomimo trudnych warunków atmosferycznych na przestrzeni ostatnich tygodni, prace przy budowie trasy tramwajowej na Górkę Narodową nabrały tempa. W rezultacie, z początkiem marca roboty prowadzone były niemal na całej długości planowanej inwestycji. Przygotowano teren pod realizację prac budowlanych, usuwając kolidujące budynki czy zieleń. Trwały prace związane z niwelacją terenu, przebudową sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Opolskiej, sieci wysokiego napięcia obok pętli na Krowodrzy Górce oraz innych instalacji teletechnicznych. W związku z tym, istniejące jezdnie oraz chodniki, zlokalizowane w pobliżu planowanego torowiska zostały mocno podziurawione, a poruszanie się po nich było utrudnione.

 

Spośród dotychczas realizowanych prac, najbardziej zaawansowana była budowa żelbetowego koryta w rejonie ulicy Słomczyńskiego i Banach, przygotowywanego pod torowisko tramwajowe, a także mostu nad rzeką Białuchą w rejonie ulicy Górnickiego. Intensywne prace toczyły się również w rejonie ulicy Opolskiej, gdzie przygotowywano nowy kanał pod ciepłociąg. Z kolei w rejonie planowanej pętli na Górce Narodowej prowadzono roboty przy niwelacji terenu.

W rejonie pętli...
Budowa nowego k...
Po wykonaniu no...
Widok od strony...
Teren od ulicy ...
Również na odci...
Powstająca kons...
Powstający most...
W pobliżu ulicy...
Porozkopywana u...
W rejonie ulicy...
Przygotowania d...
Przygotowania t...
Żelbetowa wanna...
Od ulicy Banach...
Na terenie plan...


 

Zdjęcia z 14 sierpnia 2021 roku. Minął rok od rozpoczęcia prac budowlanych. Od tego czasu roboty ruszyły niemal na całej długości planowanej trasy tramwajowej. Wykonano wiele prac związanych z przenoszeniem mediów i instalacji podziemnych, a także elementów konstrukcyjnych, w tym mostu na rzece Białucha, przepustu na potoku Bibicznka, przy żelbetowym korycie pod torowisko w rejonie ulicy Słomczyńskiego, czy przy podporach pod kładkę dla pieszych w rejonie ulicy Szopkarzy. Efekty prac przy budowie nowych jezdni można było dostrzec w rejonie ulicy Pachońskiego, Górnickiego, Białoprądnickiej czy Banacha.

 

Jednocześnie, wciąż nie rozpoczęto istotnych i skomplikowanych konstrukcyjnie robót, związanych z przekroczeniem linii kolejowej w rejonie ulicy Bociana oraz budową dwupoziomowego węzła przy  ulicy Opolskiej. W tym miejscu trwało dopiero wiercenie otworów pod podpory estakady nad potokiem Sudół. Na całej długości inwestycji jak dotąd nie wykonano żadnego fragmentu nowego torowiska. Nie przygotowano nawet podłoża pod infrastrukturę tramwajową, z wyjątkiem wspomnianego powyżej żelbetowego koryta w rejonie ulicy Słomczyńskiego. Nadal praktycznie nie rozpoczęto prac w rejonie pętli tramwajowej na Górce Narodowej ze względu na problem ze skażonym gruntem.

W rejonie ulicy...
Również w rejon...
W rejonie pętli...
Ulica Opolska c...
Wykonano fragme...
Wiercenie otwor...
Filary pod kład...
Budowa fragment...
Budowa fragment...
Budowa nowej je...
Ulica Pachoński...
Nowopowstały fr...
Widok na nowy m...
Na ukończeniu j...
Ulica Pachoński...
Prace przy ulic...
Widok na żelbet...
Widok na żelbet...
Widok na żelbet...
Widok od ulicy ...
Niewielkie wyko...
Teren przyszłej...


 

Zdjęcia z 27 lutego 2022 roku. Pół roku od ostatniej wizyty, kolejny raz odwiedziliśmy plac budowy trasy tramwajowej do Górki Narodowej. W międzyczasie oficjalnie potwierdzono, że inwestycji nie uda się zrealizować do końca 2022 roku. Nowy termin wyznaczono na czerwiec 2023 roku. Wśród kilku powodów opóźnień wymieniano między innymi niezmienny brak możliwości rozpoczęcia budowy pętli na Górce Narodowej, a także realizacji wiaduktu kolejowego w rejonie ulicy Bociana. W przypadku pętli decyzji zezwalającej na realizację prac spodziewano się na przestrzeni najbliższych miesięcy. Budowa wiaduktu kolejowego miała rozpocząć się w czerwcu 2022 roku.

 

Tymczasem w trakcie zimowych miesięcy udało się poczynić zauważalne postępy przy budowie obiektu mostowego nad potokiem Sudół i ulicą Nad Sudołem. Pod koniec lutego 2022 roku w tym rejonie gotowe były przyczółki wiaduktu tramwajowego, trzy przyczółki wiaduktu drogowego znajdowały się w końcowej fazie realizacji i trwały przygotowania do wykonania czwartego elementu. Przygotowane były też wszystkie filary. Dzięki temu, można było rozpocząć realizację płyty wiaduktu tramwajowego.

 

W lutym 2022 roku rozpoczęto wreszcie budowę ścian szczelinowych wzdłuż ulicy Opolskiej. W tym rejonie przewidziano bowiem powstanie dwupoziomowego skrzyżowania wraz z tunelem przeznaczonym dla pojazdów poruszających się w relacji wschód-zachód. Równolegle dobiegały końca prace konstrukcyjne przy wiadukcie pieszo-rowerowym w rejonie ulicy Szopkarzy. Na placu budowy swoją obecność zaznaczył też nowy podwykonawca drogowy. Na znaczące efekty jego prac trzeba było jednak jeszcze poczekać.

 

Nadal nie rozpoczęły się żadne prace związane z budową torowiska tramwajowego mimo przygotowania w wielu miejscach terenu do realizacji robót. Cały czas prowadzone były natomiast przekładki mediów i instalacji podziemnych. Inwestycja wciąż posuwała się do przodu bardzo powoli, a do zrobienie pozostało więcej niż dotychczas wykonano.

Przygotowania d...
Fundamenty pod ...
Wykonywanie ści...
Przygotowania d...
Budowa najazdu ...
Gotowe przyczół...
Trwa budowa prz...
Wykonano już ws...
Trwają prace pr...
Początek Trasy ...
Korytowanie tor...
Nowy odcinek ul...
W rejonie ulicy...
Nad rzeką Biału...
Powstał nowy łą...
Bliżej ulicy Gó...
Po przeniesieni...
Przebudowany wl...
Nowa jezdnia ul...
W rejonie ulicy...
Betonowe koryto...
Od ulicy Banach...
Na końcowym odc...
Roboty ziemne w...


 

Zdjęcia z 28 maja 2022 roku. W dniu 30 kwietnia wstrzymano ruch tramwajów do pętli Krowodrza Górka. W ciągu kolejnych dni zabudowano nakładkowy przejazd torowy przy ulicy Doktora Twardego. Od 4 maja funkcjonowanie rozpoczęła tymczasowa końcówka o nazwie "Bratysławska". Skierowano tu przedłużone z Dworca Towarowego linie 17 i 19, a także dodatkową linię 70, kursującą na Cichy Kącik. Dzięki temu, możliwe było rozpoczęcie przebudowy pętli Krowodrza Górka i dostosowanie układu torowego do realizowanej trasy tramwajowej do Górki Narodowej.

 

W ciągu kolejnych tygodni maja dotychczasowe torowisko pomiędzy ulicą Bratysławskiej a pętlą Krowodrza Górka zostało rozebrano i rozpoczęły się prace związane z budową infrastruktury torowej w nowym śladzie. Na wielu odcinkach całej inwestycji przygotowano już koryto pod nowe torowisko wraz z fundamentami pod słupy trakcyjne. Na niektórych fragmentach wykonano już także drenaż oraz położono kable zasilające. W rejonie ulicy Pachońskiego rozpoczęto się układanie podbudowy z kruszywa pod torowisko. W kilku miejscach zgromadzono też nowe szyny. Ich montaż jeszcze się jednak nigdzie nie rozpoczął.

 

Równolegle postępowały prace przy ulicy Opolskiej, związane z realizacją dwupoziomowego węzła drogowego. W maju wykonywano ściany szczelinowe od strony północnej. Po przygotowaniu wszystkich przyczółków i filarów nad potokiem Sudół, trwały roboty przygotowawcze do wylania płyt pomostowych dwóch mostów drogowych oraz jednego tramwajowego. Prace zbrojeniowe przy płycie wiaduktu tramwajowego były na etapie końcowym.

 

Postępowały też inne roboty związane z inwestycją, w tym budowa podstacji zasilających w rejonie pętli Krowodrza Górka oraz ulicy Szopkarzy, a także parkingu P+R przy ulicy Pachońskiego. W miejscu przecięcia ulicy Siewnej i Mackiewicza wykonano nową północną część tarczy skrzyżowania. Trwały przygotowania do przeniesienia tam ruchu drogowego, co miało umożliwić realizację torowiska tramwajowego przez to skrzyżowanie. Roboty postępowały też wzdłuż ulicy Bociana, gdzie wykonano kanalizację i zbudowano nową jezdnię, położoną po północnej stronie dotychczasowej.

 

Zarządca infrastruktury kolejowej w końcu zezwolił na pierwsze prace związane z przygotowaniem przebicia nasypu linii kolejowej nr 95. Od połowy czerwca 2022 roku zaplanowano wstrzymanie ruchu kolejowego, co umożliwić miało wykonanie wiaduktu dla pociągów. 

 

Inwestycja w końcu nabrała rozmachu i na placu budowy widać było wiele zaangażowanych ekip robotników oraz sprzętu budowlanego. Zakres prac wciąż jednak był znaczny, a do wykonania pozostało znacznie więcej, niż dotychczas zostało zrobione. Tempo prac w najbliższych miesiącach miało mieć decydujący wpływ na to czy uda się zakończyć inwestycję do połowy 2023 roku.

Tymczasowy rozj...
Wagon N8S numer...
Rozkopane skrzy...
Miejsce po doty...
Całkowicie rozk...
Koryto pod toro...
Widok na powsta...
Po lewej stroni...
Trwa szalowanie...
Rozpoczęto też ...
Budowa parkingu...
Fragment powsta...
Zakręt przed ul...
Koryto pod toro...
W rejonie ulicy...
Przygotowane ko...
Widok w rejonie...
W rejonie ulicy...
Przygotowania d...
Nowy wlot ulicy...
Budowa nowego d...
Miejsce, w któr...
Trwają prace iz...
Widok na betono...
Przygotowane ko...
Szyny oczekując...
Końcowy odcinek...


 

Zdjęcia z 16 lipca 2022 roku. Prace budowlane przy trasie tramwajowej do Górki Narodowej trwają już dwa lata. Dopiero jednak w ostatnich tygodniach inwestycja nabrała tempa i w wielu miejscach można było dostrzec wyraźny postęp robót. Do przodu posuwały się zarówno prace konstrukcyjne przez budowie wiaduktów, mostów, czy ścian szczelinowych, ale również roboty związane z powstawaniem nowych jezdni i przygotowaniami do budowy torowiska tramwajowego.

 

Najbardziej zaawansowane prace dotyczyły realizacji obiektów inżynierskich. W stanie surowym gotowy był wiadukt tramwajowy nad potokiem Sudół. Na przestrzeni ostatnich tygodni wylano płytę zachodniego obiektu dla pojazdów. Jednocześnie trwały przygotowania do wylania wschodniej płyty mostu drogowego. Równolegle dobiegały końca prace przy ścianach szczelinowych wzdłuż ulicy Opolskiej. Po wybudowaniu nowych jezdni po zewnętrznej stronie planowanych tuneli, zakładano przeniesienie na nie ruchu drogowego, co miało otworzyć możliwość wykonania płyty stropowej, a następnie usunięcia ziemi z przyszłych tuneli. Kładka przy ulicy Szopkarzy została już jakiś czas temu wykonana, ale wciąż brakowało wykończenia ramp najazdowych oraz prac wykończeniowych na samej kładce.

 

Nieco dalej, w rejonie ulicy Górnickiego, od dawna gotowy był most na rzece Białucha. Trwały przygotowania do ułożenia pierwszych szyn tramwajowych oraz chodników. Podobnie konstrukcja przepustu nad potokiem Bibiczanka został już wykonany. Część drogową ukończono, natomiast cały czas trwały prace związane z przygotowaniem do ułożenia torowiska tramwajowego.

 

Dzięki całkowitemu zamknięciu linii kolejowej numer 95 w połowie czerwca 2022 roku, mogły w końcu ruszyć prace związane z przebiciem przejazdu w nasypie. Po kilku tygodniach prac, ich efekt był zadowalający. Wykonano szeroki i głęboki przekop, umożliwiający rozpoczęcie realizacji fundamentów nowego obiektu, który w przyszłości miał pozwolić na przejazd linii tramwajowej pod linią kolejową.

 

Koryto pod torowisko tramwajowe w rejonie ulicy Słomczyńskiego wciąż nie zostało ukończone ze względu na konieczność utrzymania dojazdu do kilku pobliskich bloków. Realizacja tych prac miała być możliwa dopiero po budowie nowej drogi pomiędzy ulicą Słomczyńskiego i Kuźnicy Kołłątajowskiej.

 

Wciąż nie rozpoczęła się budowa dworca tramwajowego-autobusowego wraz z wielopoziomowym parkingiem na Górce Narodowej. Wprawdzie wykonawcy prac udało się uzyskać decyzję ZRID na realizację inwestycji, jednak wciąż nie posiadał on decyzji środowiskowej, zawierającej między innymi sposób unieszkodliwienia zanieczyszczonego gruntu w miejscu planowanego dworca. Dopiero po wydaniu decyzji środowiskowej możliwe miało być sporządzenie nowego projektu pętli i realizacja robót.

 

Równolegle trwały prace związane z przebudowa istniejącego układu drogowego. W wielu miejscach konieczne było wykonanie nowych jezdni i skierowanie na nie ruchu pojazdów. Dopiero po tym, możliwe było rozpoczęcie budowy torowiska w miejscu dotychczasowych jezdni ulicy Pachońskiego czy Siewnej. Przygotowano łącznik drogowy Trasy Wolbromskiej pomiędzy ulicą Opolską i Pachońskiego. W lipcu trwały roboty związane z budową nowych jezdni wzdłuż ulicy Opolskiej, Bociana, Fieldorfa–Nila, Bratysławskiej, Doktora Twardego i łącznika technicznego pomiędzy ulicą Bratysławską oraz Fieldorfa–Nila. Postępowały też prace drogowe w rejonie skrzyżowania ulicy Górnickiego i Pachońskiego oraz nowej ulicy w rejonie planowanej pętli Górka Narodowa. Równolegle prowadzone były prace przy budowie chodników i ścieżek rowerowych.

 

W końcu na większą skalę ruszyły roboty związane z przygotowaniami do budowy torowiska tramwajowego. W wielu miejscach wykonano koryto pod tory wraz z odwodnieniem, w środku którego wylano fundamenty pod słupy trakcyjne. Na niektórych odcinkach zamontowano już słupy trakcyjne, w tym w szczególności na przebudowywanej pętli Krowodrza Górka oraz na odcinku od tej pętli w kierunku przystanku Bratysławska. W rejonie ulicy Pachońskiego 16 i mostu na rzece Białucha rozpoczęto wylewanie ław żelbetowych, do których planowano zainstalować szyny.

 

Od 27 czerwca wstrzymano ruch tramwajów na odcinku Dworzec Towarowy – Bratysławska. Pozwoliło to na rozpoczęcie modernizacji podstacji trakcyjnej Prądnicka oraz sieci trakcyjnej. Ponadto, w ramach prac utrzymaniowych, realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, wymieniono szyny przy najazdach na wiadukt nad stacją kolejową Kraków Główny Towarowy. Przygotowywano się także do wymiany przejazdu przez torowisko w ciągu ulicy Pielęgniarek.

Na najazdach na...
Trwa renowacja ...
Wzdłuż torowisk...
Bliżej Krowodrz...
Płyty prefabryk...
Prace drogowe w...
Budowa nowego t...
Rozbudowa ulicy...
Widok na nowe t...
Widok na nowe t...
Budowa przystan...
Budowa wyprowad...
Słupy trakcyjne...
Budowa nowej je...
Gotowa konstruk...
Na zachodniej c...
Wschodnia część...
Parking P+R prz...
Prace przy budo...
Przygotowanie ł...
Przygotowania d...
Budowa torowisk...
W rejonie mostu...
Budowa torowisk...
Nowe jezdnie ul...
Budowa torowisk...
Przekopany nasy...
Budowa podstacj...


 

Zdjęcia z 10 sierpnia 2022 roku. Na przestrzeni ostatniego miesiąca w końcu można było dostrzec pewien przełom w powstającej od dwóch lat trasie tramwajowej do Górki Narodowej. W lipcu ruszył bowiem proces układania torowiska. Pierwsze szyny zamontowane zostały na nowym moście na rzece Białucha. Niedługo później, rozpoczęło się układanie torowiska w rejonie ulicy Pachońskiego. Szyny zamocowano tu do betonowych podkładów, które z kolei położono na betonowych ławach. Na całym odcinku od ulicy Pachońskiego do ulicy Mackiewicza trwały prace przy wykonywaniu kolejnych odcinków betonowych ław pod torowisko. Nieco dalej na wschód, wybudowano nową jezdnię ulicy Bociana i Siewnej. W miejscu dotychczasowych jezdni przewidziano bowiem budowę torowiska tramwajowego.

 

Postęp prac przy torowisku można było dostrzec również na początkowym odcinku od ulicy Bratysławskiej do pętli Krowodrza Górka. Na skrzyżowaniu z ulicą Bratysławską ułożono płyty monolityczne na części przejazdu przez torowisko. Dalej w kierunku Krowodrzy Górki trwało wylewanie żelbetowych płyt pod torowisko. Ułożono też płyty monolityczne na części przejazdu przez ulicę Fieldorfa-Nila. W rejonie pętli na Krowodrzy przygotowywano podbudowę z kruszywa do wykonania betonowych płyt, do których miały być przytwierdzane szyny. 

 

Po drugiej stronie placu budowy, w końcu ruszyły prace przy torowisku na odcinku od ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej w kierunku powstającego wiaduktu kolejowego w ciągu linii nr 95. Rozpoczęto też układanie warstw z kruszywa w żelbetowym korycie wykonanym pomiędzy ulicą Kuźnicy Kołłątajowskiej i Słomczyńskiego. W tym rejonie ruszyły też prace wyburzeniowe w miejscu, w którym przewidziano powstanie równoległej ulicy. Na końcowym odcinku prowadzono roboty związane z wykonaniem chodników i dróg rowerowych. Tymczasem pojawiły się problemy z odcinkiem nowej drogi od ulicy Banacha w kierunku planowanej pętli na Górce Narodowej. Doszło tu do obsunięcia gruntu, w wyniku czego konieczne było ponowne rozpoczęcie budowy jezdni na odcinku około 200 metrów. Jednocześnie ruszyły prace przy zabezpieczaniu ścian wykopu pod torowisko tramwajowe. 

 

Niezależnie od budowy torowiska, postępowały prace konstrukcyjne w rejonie ulicy Opolskiej. Wylano ostatnią płytę obiektu przebiegającego nad potokiem Sudół. Dzięki temu można było przystąpić do rozbiórki tymczasowych konstrukcji wsporczych. Równolegle trwały prace przy murach oporowych, powstałych jako ścianki szczelinowe w gruncie wzdłuż ulicy Opolskiej. Przygotowywano też rampy najazdowe pod jezdni, prowadzące do planowanej tarczy nowego skrzyżowania. Drogi te miały umożliwić wyprowadzenie ruchu w ciągu ulicy Opolskiej na zewnątrz, co z kolei pozwoliłoby na wykonanie płyt stropowych tuneli drogowych.

 

Postęp prac był dostrzegalny przy budowie wiaduktu w ciągu linii kolejowej numer 95. Wykonano pale, na których planowano oparcie fundamentów przyczółków obiektu. Na przełomie lipca i sierpnia odkopywano wierzchołki pali w celu połączenia ich w jedną płytę fundamentową.

 

Na przestrzeni ostatnich tygodni na placu budowy pojawiło się zdecydowanie więcej pracowników. Jednocześnie widać było postęp prac. Od 16 sierpnia zaplanowano otwarcie kolejnego frontu robót. W tym dniu miała zostać zamknięta ulica Mackiewicza w rejonie skrzyżowania z ulicą Pachońskiego i Siewną, co miało umożliwić zabudowę przejazdu tramwajowego.

Odnowiony przej...
Ułożono pierwsz...
Wzdłuż torowisk...
Przygotowania d...
Budowa jezdni t...
Wylana podbudow...
Budowa przejazd...
Przygotowanie p...
W tym miejscu z...
Przy ulicy Opol...
W tym miejscu p...
W rejonie ulicy...
Budowa torowisk...
Na moście na rz...
Bliżej ulicy Ma...
Budowa konstruk...
Nowy odcinek ul...
Przebudowana ul...
W rejonie wiadu...
Wykonane pale p...
Przygotowania p...
Żelbetowe koryt...
Zabezpieczenia ...
Wykonano koryto...
Powstające ramp...
Naprawa osunięt...


 

Zdjęcia z 10 września 2022 roku. O ile miesiąc wcześniej można było mówić o przełomie na placu budowy, to we wrześniu sytuacja po raz pierwszy zaczęła napawać optymizmem. Od dnia 29 sierpnia przywrócono ruch tramwajów do końcówki Bratysławska. Skierowano tam ponownie linię zastępczą numer 70 z Cichego Kącika, ale tym razem kursującą przez ulicę Basztową i Pawią oraz linię numer 3 z Nowego Bieżanowa.

 

Równolegle cały czas trwały prace związane z przebudową torowiska od przystanku Bratysławska do pętli Krowodrza Górka oraz samej pętli. Na odcinku pomiędzy ulicą Bratysławską i Fieldorfa-Nila częściowo zainstalowano szyny do betonowej podbudowy. W połowie ułożono płyty monolityczne dla torowiska na przejeździe przez ulicę Fieldorfa-Nila. Rozpoczęła się też budowa ronda na dotychczasowym skrzyżowaniu ulicy Fieldorfa-Nila i Krowoderskich Zuchów.

Ułożone tory po...
Gotowe ławy bet...
Gotowy w połowi...

Na samej pętli trwało wylewanie betonowych płyt pod torowisko. Ich stan zaawansowania był wysoki. Dzięki temu można było dostrzec zarys zaprojektowanego układu torowego, w tym lokalizacji przystanku dla wysiadających oraz dwóch peronów dla wsiadających. Jednocześnie wykonano także fundamenty pod wyprowadzenie torowiska w kierunku planowanej trasy do osiedla Azory. Oprócz torowiska, na pętli Krowodrza Górka realizowana była podstacja trakcyjna, której stan również był mocno zaawansowany.

Miejsce rozjazd...
Widok na powsta...
Miejsce przejśc...
Miejsce pod roz...
Przygotowywane ...
Miejsce projekt...
Tu będą zlokali...
Miejsce powstaj...
Widok na powsta...

Dzień 10 września niewątpliwie był jednym z ważniejszych w trakcie budowy trasy do Górki Narodowej. Przywrócono bowiem możliwość przejazdu po dwóch pasach ruchu w każdym kierunku wzdłuż ulicy Opolskiej. Stało się to możliwe dzięki skierowaniu ruchu pojazdów na nowe jezdnie, które w przyszłości stanowić będą łącznice prowadzące wzdłuż ulicy Opolskiej do skrzyżowania z Trasą Wolbromską i linią tramwajową. Dzięki temu przejazd wzdłuż ulicy Opolskiej miał być znacznie łatwiejszy. Już pierwszego dnia dało się zauważyć różnicę. Zniknęły korki prowadzące do dotychczasowych zwężeń, a kolejka pojazdów w kierunku Nowej Huty przeniosła się do tradycyjnego miejsca, czyli na skrzyżowanie ulicy Opolskiej z ulicą Prądnicką. Od tego dnia w końcu można było powiedzieć, że najgorsze utrudnienia kierowcy mają za sobą i od tego czasu sytuacja powinna się już stopniowo poprawiać. Uwolnienie starych pasów ruchu ulicy Opolskiej w końcu pozwoliło na rozpoczęcie prac w pasie dzielącym, gdzie docelowo przewidziano tunel dla pojazdów.

Wzdłuż ulicy Op...
Po środku dotyc...
Gotowe obiekty ...

Prace trwały też w rejonie ulicy Mackiewicza, którą zamknięto 16 sierpnia. Ruszyły tam roboty związane z zabudową przejazdu dla torowiska tramwajowego oraz przebudową wlotu ulicy Mackiewicza do skrzyżowania z ulicą Siewną i Pachońskiego. Prace te wywołały ogromne problemy z wyjazdem z osiedla Górka Narodowa. Ruch autobusów w stronę ulicy Opolskiej skierowano przez ulicę Jabłonną. Po kilku dniach dopuszczono tam także przejazd dla innych pojazdów. Po blisko miesiącu prac zakończono roboty związane z przekładaniem mediów. Dzięki temu mogły ruszyć przygotowania do układania płyt monolitycznych przejazdu.

Rozkopana ulica...
Przygotowania d...
Nowe torowisko ...

Na długości całego placu budowy, z wyjątkiem planowanej pętli na Górce Narodowej, trwały różnego rodzaju prace związane z budową infrastruktury komunikacyjnej. Cały czas przybywało odcinków nowego torowiska. We wrześniu 2022 roku zakładano zakończenie inwestycji w połowie 2023 roku. Patrząc na postępy prac, ten termin w końcu zaczął nabierać realnych szans.

 


 

Zdjęcia z 24 września 2022 roku. Przez ostatnie tygodnie utrzymywano wysokie tempo prac. Nic dziwnego, zgodnie z założeniami w listopadzie 2022 roku miał zostać przywrócony ruch tramwajów do przebudowanej pętli Krowodrza Górka, już po nowym torowisku w skorygowanym przebiegu od ulicy Bratysławskiej, a także z przygotowanym wyprowadzeniem torów w kierunku Górki Narodowej, jak i planowanej trasy do Azorów. 

 

Pod koniec września gotowe były wszystkie żelbetowe płyty pod torowisko zarówno na pętli Krowodrza Górka, jak i na odcinku od ulicy Bratysławskiej do Fieldorfa-Nila, gdzie również przytwierdzono już szyny i trwały prace wykończeniowe. Rozpoczął się montaż rozjazdów na węźle przy wjeździe na pętlę Krowodrza Górka. W kolejnych tygodniach przewidywano montaż elementów torowiska na samej pętli.

Niemal gotowy p...
Przebudowa skrz...
Równolegle obok...
Nowe torowisko ...
Szyny przytwier...
Rejon przejazdu...
Trwa montaż roz...
Ostatnie wylewa...
Rozkładanie ele...
Przygotowania d...

W rejonie ulicy Opolskiej trwały prace przygotowawcze do wykonania kolejnych ścian szczelinowych i płyty stropowej tunelu drogowego. Dopiero po zakończeniu tych prac, miało być możliwe wykonanie jezdni i tarczy skrzyżowania wraz z przejściem torowym przez ulicę Opolską. Tuż obok, na gotowej konstrukcji wiaduktu nad ulicą Nad Sudołem i potokiem Sudół, trwały prace izolacyjne i wykończeniowe oraz przygotowania do montażu szyn. Pod obiektem odtwarzano natomiast nawierzchnię na zamkniętym odcinku ulicy Nad Sudołem.

Przygotowania d...
Prace wykończen...

Nieco dalej, na odcinku od kładki pieszo-rowerowej w rejonie ulicy Szopkarzy w kierunku ulicy Pachońskiego i dalej wzdłuż tej ulicy aż do skrzyżowania z ulicą Mackiewicza wykonano już niemal wszystkie żelbetowe płyty i ławy pod torowisko. Wzdłuż ulicy Pachońskiego położono i przytwierdzono większą część torowiska. Na dalszym odcinku postępowało układanie torowiska. Przygotowano też przejazd przez ulicę Mackiewicza, na której zaplanowano przywrócenie ruchu pojazdów od 1 października.

Powstający park...
Powstające toro...
Dojazd do osied...
Gotowy fragment...
Gotowy przejazd...
Nad przepustem ...
Gotowe torowisk...
Gotowy przejazd...
Budowa nowej je...

Przygotowano koryto pod torowisko wzdłuż ulicy Siewnej, Bociana i w rejonie wiaduktu kolejowego. Postępowały też prace przy budowie wiaduktu kolejowego, przy którym wykonano już przyczółki i rozpoczęto przygotowania do budowy przęsła. Na dalszym odcinku trwała budowa drogi równoległej do powstającego torowiska, łączącej ulicę Kuźnicy Kołłątajowskiej z ulicą Słomczyńskiego. W żelbetowym korycie w tym rejonie również przygotowywano się do ułożenia torowiska.

Koryto pod toro...
Prace na łuku w...
Budowa wiaduktu...
Korytarz pod to...
Budowa równoleg...
Przygotowanie ż...

W najbliższym czasie miały rozpocząć się prace związane z remediacją gruntu metodą in situ w rejonie planowanej pętli na Górce Narodowej. Jednocześnie prowadzono prace projektowe związane z lokalizacją parkingu wielopoziomowego nad pętlą tramwajowo-autobusową.

 

Do zakończenia inwestycji wciąż pozostało jeszcze wiele do zrobienia, ale w końcu można było stwierdzić, że półmetek budowy wykonawca prac ma już za sobą. Zrealizowano już większość prac konstrukcyjnych i drogowych. Powoli przygotowywano się do wprowadzenia docelowej organizacji ruchu na kolejnych zmodernizowanych skrzyżowaniach, w tym rejonie ulicy Mackiewicza, Bratysławskiej czy Fieldorfa-Nila. Największe obawy budziło wykonanie pętli, zwłaszcza że prace te wciąż się nie rozpoczęły. Jednocześnie, inwestycję trzeba było zakończyć w 2023 roku, tak aby nie utracić dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

 


 

Zdjęcia z 20 października 2022 roku. W kolejnych tygodniach udało się utrzymać wysokie tempo prac. Dzięki temu praktycznie wykonano układ torowy na przebudowywanej pętli Krowodrza Górka oraz na odcinku do przystanku Bratysławska. W rezultacie zakładano przywrócenie ruchu tramwajów do tej końcówki jeszcze w pierwszej połowie listopada. W związku z tym, w rejonie pętli trwały intensywne prace budowlane, związane zarówno z montażem infrastruktury torowej, jak i peronów, ciągów pieszych i rowerowych.

Gotowe torowisk...
Widok z ulicy F...
Początek nowej ...
Przebudowywana ...
Tory wjazdowe n...
Miejsce pod pla...

Od 1 października przywrócono ruch na ulicy Mackiewicza. Zakończyły się prace związane z budową przejazdu przez torowisko tramwajowe. Od 20 października zamknięto natomiast skrzyżowanie ulicy Białoprądnickiej i Pleszowskiej. Rozpoczęły się prace związane z przedłużeniem ulicy Pleszowskiej do nowego odcinka ulicy Pachońskiego. Z tego powodu, linie aglomeracyjne kursujące ulicą Pleszowską skierowano na trasę objazdową przez ulicę Mackiewicza i Pachońskiego.

Budowa przedłuż...
Przejazd tramwa...
Widok na powsta...
Autobus Autosan...
Powstające toro...

Intensywne prace budowlane przy torowisku tramwajowym w październiku 2022 roku trwały praktycznie na całej długości inwestycji, z wyjątkiem pętli na Górce Narodowej. Również na końcowym odcinku w rejonie ulicy Banacha, w ostatnich tygodniach rozpoczęto roboty związane z budową torowiska tramwajowego.

Budowa torowisk...
Widok na powsta...
Betonowanie ław...


 

Zdjęcia z 11 listopada 2022 roku. W tym dniu tramwaje po ponad 6 miesiącach przerwy powróciły na przebudowaną pętlę tramwajową Krowodrza Górka. Jednocześnie, oddano dla ruchu przedłużenie ulicy Pleszowskiej do nowego odcinka ulicy Wyki. Dzięki utrzymującej się bardzo dobrej pogodzie przez cały październik, roboty były kontynuowane praktycznie na całej długości inwestycji. Zarząd Inwestycji Miejskich na początku listopada opublikował grafikę, zgodnie z którą stan zaawansowania prac większości elementów przekroczył 50%, a w wielu przypadkach zbliżał się do 100%.

Początek przebu...
Przyszłe przyst...
Wjazd na przebu...

Na przestrzeni ostatnich tygodni w kilku miejscach przygotowano ławy żelbetowe lub ułożono płyty monolityczne pod torowisko, w tym w rejonie ulicy Bociana, w żelbetowym korycie powyżej ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej oraz w wykopie powyżej ulicy Banacha. Oddano do użytku przejazd na przedłużeniu ulicy Pleszowskiej, dzięki czemu możliwe było zamknięcie ulicy Górnickiego i Białoprądnickiej, a w dalszej perspektywie połączenie gotowych odcinków torowisk wzdłuż ulicy Pachońskiego. Powstały odcinki torowiska w płytach monolitycznych w rejonie przystanków przy ulicy Mackiewicza, Górnickiego i Szopkarzy. Ułożono też tory powyżej wiaduktu kolejowego w rejonie ulicy Bociana.

 

Równolegle prowadzone były prace przy budowie odcinka nowej ulicy, równoległej do torowiska tramwajowego, pomiędzy ulicą Kuźnicy Kołłątajowskiej i Słomczyńskiego. Po zakończeniu prac, możliwe było dokończenie żelbetowego koryta pod torowisko.

 

Główna konstrukcja wiaduktu kolejowego została już ukończona. Na początku listopada trwały jeszcze prace związane ze skrzydałmi obiektu. Roboty konstrukcyjne w tym rejonie miały być wykonane do końca 2022 roku. Później konieczne było jeszcze zasypanie brzegów obiektu ziemią i odtworzenie torowiska kolejowego.

 

W końcu ruszyły prace w rejonie planowanej pętli Górka Narodowa. Część terenu, na której przefiltrowano grunt, została wyrównana. W wielu miejscach widoczne były odwierty wentylacyjne, powstałe w ramach remediacji gruntu. Rozpoczęto też roboty kanalizacyjne.

 

W rejonie ulicy Opolskiej postępowały prace przy budowie tunelów drogowych. Usuwano grunt spomiędzy ścian tunelu. Trwały przygotowania do budowania ścianki dzielącej a później stropu.

Budowa tuneli d...
Układanie izola...
Torowisko i par...
Widok z kładki ...
Gotowe przedłuż...
Budowa torowisk...
W tym miejscu b...
Ułożone torowis...
Wiata dawnego p...
Przygotowywanie...
W tym miejscu p...
Wiadukt kolejow...
Widok na wiaduk...
Układanie torow...
Powstaje łączni...
Widok na inwest...
W betonowym kor...
Rejon przystank...
W rejonie wykop...
Bliżej pętli tr...
Prace w miejscu...
Częściowo przyg...


 

Zdjęcia z 14 marca 2023 roku. Okres zimowy okazał się niezwykle łaskawy dla prac przy budowie trasy tramwajowej na Górkę Narodową. Z niewielkimi trudnościami związanymi ze zmienną aurą roboty cały czas kontynuowano. Wykonano najważniejsze obiekty konstrukcyjne, dzięki czemu inwestycja tuż przed rozpoczęciem kalendarzowej wiosny na wielu odcinkach wchodziła w etap prac wykończeniowych. W rezultacie, władze miasta mogły wstępnie określić termin uruchomienia komunikacji tramwajowej  na koniec sierpnia 2023 roku. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac, zapowiedź ta wydawała się być jak najbardziej realna.

 

Na przestrzeni ostatnich miesięcy udało się zakończyć realizację tunelu drogowego w ciągu ulicy Opolskiej. Jego ściany boczne zostały zaizolowane i zasypane ziemią. W marcu trwały prace izolacyjne płyty stropowej. Wewnątrz tunelu oraz na rampach najazdowych postępowały roboty związane z budową jezdni dla pojazdów. Wstępnie zakładano umożliwienie przejazdu dla samochodów w maju.

 

Gotowe lub mocno zaawansowane były inne obiekty inżynierskie na całej trasie. Mosty nad potokiem Sudół został już wcześniej wykonane. Na obiekcie tramwajowym położono tory a mosty drogowe zostały przygotowane do położenia warstwy ścieralnej. Na kładce przy ulicy Szopkarzy zrealizowano najazdy i schody. W marcu trwała instalacja barierek. Na moście nad potokiem Białucha, jak i na przepuście nad Bibiczanką, wykonano torowisko i jezdnie dla pojazdów. Gotowy był też wiadukt kolejowy w rejonie ulicy Bociana. Na obiekcie trwało odtwarzanie torowiska kolejowego, natomiast pod nim wylewano płyty żelbetowe pod torowisko tramwajowe. W trakcie miesięcy zimowych uporano się z wykonaniem fragmentu koryta żelbetowego pod torowisko w rejonie ulicy Słomczyńskiego. Było to możliwe dzięki wcześniejszemu oddaniu nowego łącznika drogowego do ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej.

 

Przez całą zimę cztery urządzenia wiertnicze pracowały nad remediacją gruntu na obszarze przyszłej pętli na Górce Narodowej. W marcu prace te były na ukończeniu. Równolegle rozpoczęto roboty przy realizacji fundamentów pod przyszłą pętlę oraz parking wielopoziomowy.

 

W marcu 2023 roku torowisko tramwajowe było ułożone na całym odcinku od mostu nad potokiem Sudół aż do przejazdu tramwajowego w ulicy Siewnej. Szyny w większości były przytwierdzone i zalane specjalnymi żywicami. Na wielu odcinkach rozpoczęto zasypywanie torów pierwszą warstwą piasku w celu wykonania zielonego torowiska. W rejonie ulicy Bociana brakowało jeszcze torowiska w miejscu projektowanych przejazdów drogowych oraz na łuku w kierunku wiaduktu kolejowego i pod samym wiaduktem. Od wiaduktu kolejowego do ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej torowisko zostało wykonane. Nie było jeszcze torów na odcinku od ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej do Słomczyńskiego. Od ulicy Słomczyńskiego położono tory aż do ulicy Banacha. Od ulicy Banacha brakowało liczącego około 200 metrów odcinka torowiska w kierunku pętli. W wykopie tory również były już położone, natomiast brakowało ich na samej pętli oraz w rejonie przecięcia z ulicą Opolską. Niemniej, około 80% planowanego w ramach inwestycji torowiska było ułożone, a na co najmniej połowie długości dodatkowo przytwierdzone je na wylewkach do ław żelbetowych. Wzdłuż ulicy Pachońskiego i Bociana rozpoczęto prace przy sieci trakcyjnej.

 

Równolegle trwały prace drogowe, przy budowie chodników i ścieżek rowerowych, prace ziemne i przy montażu ekranów akustycznych. Prace drogowe w wielu miejscach praktycznie ukończono. Brakowało jedynie warstwy ścieralnej. Tylko w rejonie ulicy Opolskiej i na pętli Górka Narodowa prace drogowe wymagały dalszej kontynuacji. Bardzo skomplikowany w realizacji był chodnik i ścieżka rowerowa na odcinku od ulicy Banacha do pętli na Górce Narodowej. Z racji bardzo dużego nachylenia ścieżki rowerowej, trzeba było tu wykonać wiele serpentyn dla rowerzystów, aby zapewnić odpowiednie nachylenie.

 

W wielu miejscach inwestycji rozpoczęto instalację betonowych ekranów akustycznych o wysokości nawet 10 metrów. Wizualna strona wewnętrzna okazała się dla wielu mieszkańców trudna do zaakceptowania. Wzbudziło to duże niezadowolenie. W związku z tym podjęto analizy dotyczące możliwości wymiany części ekranów na szklane.

 

W marcu 2023 roku na długości całej inwestycji pracowało bardzo dużo firm podwykonawczych, roboty prowadzono nawet w niedzielę.

 

PSMKMS & Impuls

Trwa budowa par...
Na nowym rondzi...
W rejonie pętli...
Układ torowy pr...
Wyjazd z tunelu...
Zabezpieczony s...
Torowisko i jez...
Torowisko wzdłu...
Równolegle pows...
Jeden z ostatni...
Wkrótce tory zo...
Przystanek tram...
Na ulicy Pachoń...
Przystanek w re...
Torowisko w rej...
Na ulicy Bocian...
Rejon przystank...
Konstrukcja wia...
Rejon przystank...
Zbudowany nieda...
W żelbetowym ko...
W rejonie ulicy...
Przystanek w re...
Podbudowa pod t...
Torowisko w wyk...
Ostatni odcinek...
W miejscu przys...

Zaloguj się, aby dodawać komentarze.

Zdjęcie tygodnia

Zaloguj się

Odwiedza nas 229 gości oraz 1 użytkownik.